Téma Název Popis
Soubor Prezenční kurzy - aktuální vydání
Soubor E-learningové kurzy
Prezenční a on-line kurzy Soubor Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků
Soubor Aplikace zákona o registru smluv v praxi ÚSC
Soubor Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
Soubor Aplikace správního řádu v agendě ochrany životního prostředí
Soubor 3E v praxi ÚSC Kalkulace úplných nákladů veřejné služby
Soubor 3E v praxi ÚSC Moderní metody finančního plánování
Soubor 3E v praxi ÚSC Nákladově užitkové metody
Soubor Čeština v úřední praxi
Soubor Elektronizace veřejné správy
Soubor Finanční kontrola ve veřejné správě
Soubor Hazardní hry z pohledu obcí Práva a povinnosti obcí
Soubor Hospodaření obcí majetek a zadluženost obcí
Soubor Hospodaření a nakládání s majetkem obce
Soubor Hospodaření obcí příjmy a výdaje územních rozpočtů
Soubor Hodnocení a odměňování zaměstnanců v podmínkách
Soubor Hospodaření obcí rozpočet a finanční kontrola
Soubor Interní předpisy obce
Soubor Krizové řízení na úrovni obcí v praxi
Soubor Kontrolní řád v podmínkách územních samosprávných celků
Soubor Místní poplatky v praxi obcí Správa místních poplatků - zvláštní část
Soubor Místní poplatky v praxi obcí Správa místních poplatků - obecná část
Soubor Místní poplatky v praxi obcí Zákon o místních poplatcích
Soubor Občanský zákoník Smluvní agenda pro obce
Soubor Ochrana životního prostředí na úrovni obcí
Soubor Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Soubor Pracovně právní agenda obcí
Soubor Pracovně právní agenda obcí a úloha personalisty územního
Soubor Praktická realizace výběrových řízení v kontextu zákona
Soubor Právo na informace podle zákona o svobodném
Soubor Projektové řízení
Soubor Průvodce veřejnými zakázkami Praktická aplikace institutů zákona o zadávání
Soubor Průvodce veřejnými zakázkami Nastavení interního
Soubor Průvodce veřejnými zakázkami Praxe při zadávání veřejné zakázky
Soubor Průvodce veřejnými zakázkami Odpovědné zadávání veřejných zakázek
Soubor Správní řád aktuálně v kostce
Soubor Správní řád od A do Z Agenda oprávněných úředních osob
Soubor Správní řád od A do Z Doručování
Soubor Správní řád od A do Z Judikatura v praxi
Soubor Správní řád od A do Z Opravné prostředky
Soubor Sociální služby z pohledu obcí a krajů
Soubor Správní řád od A do Z Vady řízení
Soubor Správní řád v rozhodovací praxi orgánů
Soubor Stavební zákon v praxi územních samosprávných celků
Soubor Strategické plánování
Soubor Strategické plánování z hlediska dlouhodobého rozvoje obcí
Soubor Správa živnostenského podnikání pro pokročilé
Soubor Střet zájmů a podjatost ve veřejné správě
Soubor Úřední deska přehledně a v příkladech
Soubor Úvod do práva pro neprávníky
Soubor Územní plánování v praxi územních samosprávných celků
Soubor Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 1061999 Sb.
Soubor Zákon o obcích (nejen) v kontextu hospodaření
Soubor Základní principy fungování hlavního města Prahy
Soubor Základní principy fungování obce
Soubor Zákon č. 312-2002 Sb., o úřednících územních samosrpávných celků
Soubor Praktická realizace výběrových řízení v kontextu zákona č. 312
E-learningové kurzy Soubor Činnost orgánů obce v každodenní praxi
Soubor Dotace a návratné finanční výpomoci poskytované
Soubor Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
Soubor Hospodaření s majetkem obce
Soubor Interní dokumenty obce
Soubor Judikatura
Soubor Malá rozpočtová
Soubor Náhrada škody v podmínkách obce (e-learning)
Soubor Občanský zákoník a obce - pokročilý
Soubor Občanský zákoník a obce - základní
Soubor Obec a developerské projekty
Soubor Odpovědnost zastupitelů
Soubor Organizace a právnické osoby obcí
Soubor Pohřebnictví
Soubor Právní předpisy obcí – obecně závazné vyhlášky a nařízení
Soubor Právní režim krizového řízení z hlediska obcí
Soubor Průvodce spisovou službou ÚSC
Soubor Průvodce pracovně právní agendou obcí
Soubor Právo na informace
Soubor Přestupkové řízení v podmínkách obce
Soubor Registr smluv
Soubor Střet zájmů ve veřejné správě – prakticky a v příkladech
Soubor Správa místních poplatků
Soubor Správní řád (e-learning)
Soubor Uzavírání smluv obce podle občanského zákoníku
Soubor Veřejné zakázky a odpovědné veřejné zadávání
Soubor Zákon o obcích a předpisy související – pokročilý modul
Soubor Zákon o obcích a předpisy související – základní modul
Soubor Zásahy obce do ekonomiky: přípustnost podpor de minimis
Soubor Životní cyklus stavebního díla