INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 376/1

128 01 Praha 2

telefon: +420 950 191111

e -mail: gdpr@mpsv.cz

ID datové schránky: sc9aavg

Totožnost a kontaktní údaje zpracovatele osobních údajů

Svaz měst a obcí České republiky

5. května 1640/65

140 00 Praha

telefon: +420234709711/717

e -mail: smocr@smocr.cz

ID datové schránky: 5fkgwn3

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů správce/zpracovatele

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce (MPSV)

Ing. Jiří Češka

Telefon: +420 221 923 787; +420 608 120 235

e -mail: gdpr@mpsv.cz

Svaz měst a obcí České republiky nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

V souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) budou poskytnuté osobní údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem realizace projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159; dále jen „projekt“), tj. zejména za účelem zajištění vzdělávání představitelů a pracovníků obcí.

Tyto údaje jsou evidovány na základě pravidel Operačního programu zaměstnanost, konkrétně Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce (v aktuální verzi) s odkazem na Monitorovací list podpořené osoby. Tyto poskytované údaje slouží výhradně pro potřeby projektu v návaznosti na monitoring projektu a následné vydávání osvědčení a certifikátů pro účastníky vzdělávacích aktivit projektu dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

V rámci projektu je rovněž externě poskytována služba „Poradna pro obce“ a „Monitoring legislativy a judikatury“.

Osobní údaje dále budou použity za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly poskytnuty na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV č. OPZ/4.1/019/0010159.

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je jakožto poskytovatel dotace správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s realizací projektů podpořených z Operačního programu Zaměstnanosti, přičemž realizátorem daného projektu je Svaz měst a obcí České republiky, IČO: 63113074, se sídlem 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, jakožto příjemce dotace, který je v daném případě zpracovatelem osobních údajů.

Právním základem pro zpracování je:

-     čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR v případě údajů nezbytných pro splnění právní povinnosti, tj. povinnosti vyplývají z právních předpisů a z Evropského sociálního fondu (zejména z Operačního programu Zaměstnanost);

-     čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR v případě údajů nezbytných pro splnění smluvních povinností souvisejících s doprovodnými službami, zejména ubytováním, dopravou, stravou (při organizaci školení, konferencí či seminářů) a službami „Právní poradny“ a „Monitoringu legislativy a judikatury“;

-     čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v případě pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů, přičemž oprávněný zájem spočívá v informování členů Svazu měst a obcí a veřejnosti o průběhu konání Sněmu Svazu a zároveň za účelem prokázání uskutečnění vzdělávacích akcí.

Příjemci nebo kategorie příjemců, předávání do třetích zemí a mezinárodním organizacím

Osobní údaje správce (poskytovatel dotace) předává příjemcům (příjemce finanční podpory z programu poskytované dotace). V daném případě je příjemcem realizátor projektu, který zajišťuje vzdělávání. V tomto případě jde o Svaz měst a obcí České republiky, IČO: 63113074, se sídlem 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, který je zároveň zpracovatelem osobních údajů. Příjemce poté shromažďuje a předává osobní údaje řídícímu orgánu (MPSV) v rozsahu vyžadovaným evropským právem nebo rozhodnutím řídícího orgánu (MPSV).

V souladu s částí šestou čl. 6.1 rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/019/0010159 je příjemce/zpracovatel (Svaz měst a obcí České republiky) oprávněn předat osobní údaje partnerům nebo dodavatelům projektu, přičemž v takovém případě je povinen uzavřít smlouvu podle čl. 28 odst. 4 nařízení GDPR. V daném případě jsou osobní údaje předávány partnerům projektu, zejm. Sdružení místních samospráv České republiky, IČO: 75130165, se sídlem Nábřeží 599, Zlín, a dodavateli služeb „Poradna pro obce“ a „Monitoring legislativy a judikatury“, kterým je KVB advokátní kancelář s.r.o., IČO: 01460412, se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice.

Poskytnuté osobní údaje budou použity rovněž pro přípravu zpráv o realizaci projektu. Osobní údaje budou poskytnuty pracovníkům implementační struktury uvedeného operačního programu nebo osobám pověřeným k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.

Fotografie a audiovizuální záznamy z uskutečněných vzdělávacích akcí mohou být zveřejněny na webových stránkách a propagačních materiálech Svazu měst a obcí České republiky, tisku, v elektronických médiích i na sociálních sítích (vždy ovšem bez označení konkrétních osob; nebude prováděno profilování ani automatizované zpracování). V takovém případě má každá osoba právo vznést námitku proti zpracování v souladu se čl. 21 nařízení GDPR. Účastnicí dané vzdělávací akce jsou na pořizování fotografie vždy předem upozornění.

Osobní údaje zároveň nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány pro výše zmíněné účely do 1. 1. 2034, tj. po dobu, po kterou je Evropská komise oprávněna provádět kontrolu Operačního programu Zaměstnanost.

Poučení o právech

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od nás požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Po uplynutí doby nezbytnosti mažeme údaje automaticky sami, nicméně můžete se na nás se svou žádostí také kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Svaz měst a obcí České republiky zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že např. překračujeme výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány). Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo vznést námitku

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.